بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: گلیچ‌بافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌ سمنان

بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی، بخش ۲