تدوین استاندارد آموزش و مهارت

استاندارد به‌معنی قانون، قاعده، اصل، ضابطه و به‌طور کلی هر کاری است که بر پایۀ اصول منظم انجام شود. مفهوم و معیارهای استاندارد همراه با دگرگونی‌ها و پیشرفت‌هایی که در اثر تحقیقات علمی پدید می‌آید، دچار تغییر می‌شوند. استاندارد تبلور آگاهی و آزمایش گذشته است و مبنایی برای پیشرفت‌های آینده به‌شمار می‌آید. بهره‌گیری از استانداردها می‌تواند موجب ساده‌سازی امور، امکان تعویض‌پذیری آنها، افزایش ایمنی فعالیت‌ها و صرفه‌جویی در منابع مادی، اقتصادی و انسانی شود.

در این میان، استانداردسازی نظام آموزشی، به‌دلیل ویژگی‌های خاص، اهمیت بیشتر می‌یابد. نظام آموزشی یک کشور حیاتی‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش برای اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود و در عین حال نهادی است که همۀ مردم به نوعی با آن مرتبط هستند. بنابراین، نیاز به وجود چهارچوب‌های استاندارد برای انجام فعالیت‌های گوناگون در این نظام بیش از هرچیز احساس می شود.

در همین راستا موسسۀ پژوهش هنر برزان در جهت راه‌‌اندازی رشته‌های صنایع دستی در مقطع تحصیلی متوسطه شاخۀ کارودانش، با هماهنگی دفتر آموزش دورۀ متوسطۀ کارودانش آموزش و پرورش کشور اقدام به تدوین چند استاندارد آموزش و مهارت در این حوزه نموده‌است. این اقدام ضمن جذب دانش‌آموزان علاقه‌مند به رشته‌های صنایع دستی، گامی مهم در جهت گسترش و رونق این حیطه به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین این نوع استانداردها، شامل موارد زیر است:

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش ورشوسازی درجۀ ۳

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش ورشوسازی درجۀ ۲

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش ورشوسازی درجۀ ۱

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی ۳

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی ۲

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی ۱

تدوین استاندارد آموزشی

استاندارد مهارت و آموزش ماشته‌بافی