بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: احرامی‌بافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌ خوزستان

بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی، بخش ۲