رفیع؛ شهر ملی بوریابافی

نام پروژه: ثبت شهر رفیع به‌عنوان شهر ملی بوریابافی

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۸

کارفرما: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

مسئول اجرایی: عباس رحیمی

ناظر: معاونت صنایع دستی کشور

دزفول؛ شهر ملی کپوبافی
رفیع؛ شهر ملی بوریابافی

فهرست مطالب

خلاصه‌ی گزارش ثبت شهر ملی- رفیع؛ شهر ملی بوریابافی | ۲

جدول اطلاعات کلی رفیع؛ شهر ملی بوریابافی | ۱۶

.

۱- کلیاتی پیرامون شهر رفیع

۱-۱- اطلاعات مربوط به شهر رفیع | ۱۹

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر رفیع | ۱۹

۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهر رفیع | ۲۳

۱-۱-۳- ریشه‌شناسی نام رفیع | ۲۳

۱-۱-۴- مردم‌شناسی رفیع | ۲۴

۱-۲- وضعیت اقلیمی شهر رفیع | ۲۴

۱-۳- وضعیت اقتصادی شهر رفیع | ۲۴

.

۲- پتانسیل‌های گردشگری شهر رفیع

۲-۱- جاذبه‌های طبیعی | ۲۷

۲-۲- جاذبه‌های گردشگری جنگ | ۲۹

۲-۳- وضعیت دسترسی به شهر رفیع | ۳۳

۲-۴- مراکز اقامتی شهر رفیع | ۳۵

.

۳- صنایع دستی شهر رفیع | ۳۶

.

۴- بوریا‌بافی رفیع

۴-۱- معرفی بوریا‌بافی رفیع و پیشینه‌ی تاریخی آن | ۳۹

۴-۲- وضعیت بوریا‌بافی در مناطق مختلف ایران | ۴۷

۴-۳- محصولات بوریای رفیع | ۵۰

۴-۴- مواد مصرفی بوریا‌بافی رفیع | ۵۷

۴-۵- ابزارهای بوریا‌بافی رفیع | ۶۰

۴-۶- فرآیند تولید محصول بوریای رفیع | ۶۲

.

۵- تولید و ترویج در بوریا‌بافی رفیع

۵-۱- وضعیت تولید در بوریابافی رفیع | ۷۷

۵-۱-۱- استادکاران و پیش‌کسوتان بوریا‌بافی | ۷۷

۵-۱-۲- وضعیت کارگاه‌های بوریا‌بافی | ۷۷

۵-۲- فعالیت‌های ترویجی در بوریا‌بافی رفیع | ۸۱

۵-۲-۱- تدوین استاندارد ملی بوریا‌بافی | ۸۱

۵-۲-۲- نگارش کتاب جامع بوریا‌بافی | ۸۳

۵-۲-۳- ثبت بوریابافی در فهرست میراث ناملموس | ۸۴

۵-۲-۴- المان‌های شهری مرتبط با بوریابافی | ۸۵

۵-۲-۵- تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی پیرامون بوریا‌بافی | ۸۴

۵-۲-۶- مراکز آموزشی و دانشگاه‌های مرتبط | ۸۵

۵-۲-۷- طراحی و نمونه‌سازی محصول بوریا | ۸۵

.

۶- بازرگانی و تبلیغ در بوریا‌بافی رفیع

۶-۱- بازرگانی در زمینه‌ی بوریابافی رفیع | ۹۳

۶-۱-۱- بازارچه‌های موقت و دایمی | ۹۳

۶-۱-۲- برپایی نمایشگاه‌‌های صنایع دستی | ۹۴

۶-۱-۳- فروشگاه‌های محصولات بوریا در رفیع | ۹۵

۶-۱-۴- حضور بوریابافان در نمایشگاه‌‌های صنایع دستی | ۹۵

۶-۱-۵- صادرات به خارج از کشور | ۹۵

۶-۲- تبلیغ در زمینه‌ی بوریا‌بافی رفیع | ۹۶

۶-۲-۱- فیلم‌های مستندو گزارش‌های تلویزونی پیرامون بوریا‌بافی | ۹۶

۶-۲-۲- وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها | ۹۶

۶-۲-۳- بروشور و کاتالوگ | ۹۷

.

۷- جاذبه‌ها و امتیازات فرهنگی رفیع

۷-۳- میراث ناملموس رفیع | ۹۹

.

منابع و مآخذ | ۱۰۵