بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد، حوالی فرهنگ

بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی

مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حمیدرضا حسنی (رئیس ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود)، ماه‌بی‌بی عرب انصاری (حوله‌باف) و صفیه مونسان(حوله‌باف)

بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی، بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی، بخش ۲