بروجرد؛ شهر ملی ورشوسازی

نام پروژه: ثبت شهر بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشوسازی

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۸

کارفرما: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان لرستان

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

مسئول اجرایی: عباس رحیمی

ناظر: معاونت صنایع دستی کشور

بروجرد؛ شهر ملی ورشوسازی
بروجرد؛ شهر ملی ورشوسازی

فهرست مطالب

جدول وضعیت شهر بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشوسازی | الف

گزارش ثبت شهر بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشوسازی | ج

۱- معرفی شهر بروجرد | ۱

۱-۱- اطلاعات مربوط به شهر بروجرد | ۲

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی بروجرد | ۲

۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهرستان بروجرد | ۴

۱-۱-۳- ریشه‌شناسی نام بروجرد | ۵

۱-۱-۴- مردم‌شناسی بروجرد | ۵

۱-۲- پیشینۀ تاریخی بروجرد | ۷

۱-۳- جغرافیای بروجرد | ۱۶

۱-۴- ساختار شهری بروجرد | ۱۶

۱-۵- وضعیت اقتصادی بروجرد | ۱۷

۲– گردشگری در بروجرد | ۱۸

۲-۱- جاذبه‌های گردشگری بروجرد | ۱۹

۲-۱-۱- جاذبه‌های طبیعی بروجرد | ۱۹

۲-۱-۲- جاذبه‌های باستانی و تاریخی بروجرد | ۲۴

۲-۱-۲-۱- آثار باستانی | ۲۴

۲-۱-۲-۲- بناهای مذهبی تاریخی بروجرد | ۲۷

۲-۱-۲-۳- بافت تاریخی بروجرد | ۳۳

۲-۱-۲-۴- خانه‌های تاریخی بروجرد | ۳۵

۲-۱-۳- بوستان‌ها و فضاهای سبز | ۳۹

۲-۲- وضعیت خطوط مسافرتی بروجرد | ۴۱

۲-۳- مراکز اقامتی شهر بروجرد |۴۳

۳- صنایع دستی بروجرد | ۴۵

 

۴- ورشوسازی بروجرد | ۶۱

۴-۱- خاستگاه ورشوسازی بروجرد | ۶۲

۴-۲- وضعیت ورشوسازی در مناطق مختلف جهان | ۶۴

۴-۲-۱- ورشوسازی در کشورهای اروپایی | ۶۴

۴-۲-۲- ورشوسازی در سرزمین روس‌ها | ۶۶

۴-۲-۳- ورشوسازی در لهستان | ۶۶

۴-۲-۴- ورشوسازی در ایران | ۶۷

۴-۳- محصولات ورشو بروجرد | ۶۹

۴-۴- مواد مصرفی ورشوسازی بروجرد | ۷۶

۴-۴- ابزارهای تولید | ۸۰

۴-۵- فرآیند ورشوسازی | ۹۴

۵- تولید و ترویج در ورشوسازی بروجرد | ۱۱۰

۵-۱- تولید | ۱۱۱

۵-۱-۱- استادکاران پیش‌کسوت ورشوسازی بروجرد | ۱۱۱

۵-۱-۲- وضعیت کارگاه‌های ورشوسازی بروجرد | ۱۱۲

۵-۱-۳- خلاقیت و نوآوری در ورشوسازی | ۱۱۳

۵-۲- فعالیت‌های ترویجی در ورشوسازی بروجرد | ۱۱۴

۵-۲-۱- تدوین استاندارد ملی ایران | ۱۱۴

۵-۲-۲- تدوین استاندارد آموزش و مهارت | ۱۱۵

۵-۲-۳- مستندنگاری احیای ورشوسازی بروجرد | ۱۱۸

۵-۲-۴- ثبت ورشوسازی بروجرد در فهرست میراث ناملموس | ۱۱۹

۵-۲-۵- المان‌های شهری مرتبط با ورشوسازی بروجرد | ۱۱۹

۵-۲-۶- مراکز آموزشی و دانشگاه‌های مرتبط | ۱۲۱

۵-۲-۷- طراحی و نمونه‌سازی محصولات ورشو | ۱۲۲

۵-۲-۸- نشان ملی و بین‌المللی مرغوبیت صنایع دستی (نشان اصالت) | ۱۲۳

۵-۲-۹- ثبت نشانۀ جغرافیایی | ۱۲۴

۵-۲-۱۰- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | ۱۲۵

۵-۲-۱۱- شناسایی و اصلاح نقش‌مایه‌ها و طرح‌های محصولات | ۱۲۶

۵-۲-۱۲- طراحی و اجرای وب‌سایت تخصصی ورشوسازی بروجرد | ۱۲۷

۶- بازرگانی و تبلیغات در ورشوسازی بروجرد | ۱۲۸

۶-۱- بازرگانی داخلی | ۱۲۹

۶-۱-۱- بازارچه‌های موقت و دایمی | ۱۲۹

۶-۱-۲- بازار سنتی | ۱۳۰

۶-۱-۳- برپایی نمایشگاه‌‌های صنایع دستی | ۱۳۱

۶-۱-۴- فروشگاه‌های محصولات ورشو در بروجرد | ۱۳۲

۶-۱-۵- سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فروش محصولات ورشو | ۱۳۳

۶-۲- تبلیغات در ورشوسازی بروجرد | ۱۳۴

۶-۲-۱- فیلم‌های مستند / برنامه‌های رادیویی پیرامون ورشوسازی | ۱۳۵

۶-۲-۲- انتشارات پیرامون ورشوسازی | ۱۳۶

۶-۲-۳- رسانه‌های مجازی | ۱۳۸

۶-۲-۴- بروشور و کاتالوگ | ۱۳۸

۶-۲-۵- انتشار تمبر پستی | ۱۳۹

۷- جاذبه‌ها و امتیازات فرهنگی و تاریخی بروجرد | ۱۴۱

۷-۱- موزه‌های بروجرد | ۱۴۲

۶-۲- بناهای تاریخی مورد استفادۀ صنایع دستی | ۱۴۶

۶-۳- میراث ناملموس بروجرد | ۱۴۹

۶-۴- مفاخر و مشاهیر بروجرد | ۱۵۰

۶-۵- بروجرد؛ پایتخت انیمیشن ایران | ۱۵۰

۶-۶- بروجرد؛ شهر نمونۀ گردشگری بین‌المللی | ۱۵۰