استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی درجۀ ۱

نام طرح: استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی درجۀ ۱

عنوان گروه آموزشی: صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه)

تاریخ تدوین استاندارد: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۸ صفحه

 

کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران

مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان

ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

 

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای

منابع:

– گفته‌های هنرمندان شیشه‌گر پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری فوتی

– مشاهده و بررسی در هنرصنعت شیشه‌گری فوتی

فهرست توانایی‌های بررسی‌شده در استاندارد:

– توانایی شناخت انواع فرم‌های محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، دمیده‌شده در قالب

– توانایی طراحی نقش‌مایه‌ها و طرح‌های محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در قالب

– توانایی طراحی محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده

– توانایی موج‌اندازی/ چین‌اندازی روی محصول شیشه‌ای

– توانایی تولید محصول شیشه‌ای دوپوست و سه‌پوست

– توانایی تلفیق محصول شیشه‌ای با سازۀ فلزی/ آلیاژی

– توانایی مات‌کاری شیشه با استفاده از مواد اسیدی

– توانایی شناخت و رفع عیب‌های احتمالی محصول شیشه‌ای دمیده‌شده

– توانایی شناخت مبانی حقوقی و اصول بازرایابی و بازارداری در شیشه‌گری فوتی

 

اعضای کمیسیون‌های تخصصی تدوین استاندارد:

عباس رحیمی؛ کارشناسی ارشد عکاسی؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

– حمیده حقیقی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

– محمد انشایی؛ کارشناسی اقتصاد؛ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران

– آتوسا کیخسروانی؛ کارشناسی مرمت بناهای تاریخی؛ مسئول ادراۀ آموزش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران

– مرتضی وفایی؛ مدرک معادل درجۀ ۱ شیشه‌گری سنتی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی/ مدرس دانشگاه پیام نور

– سید جلیل قاری‌قرآن؛ کارشناسی شیمی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی

– فرهاد فلاح؛ کارشناسی ارشد صنایع دستی؛ هنرمند شیشه‌گری فوتی

– مانیا غضنفری؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

 

معرفی شیشه‌گری فوتی:

شیشه‌گری فوتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است که در آن، با استفاده از ابزارهای دستی ویژه و ازطریق دمیدن در شیشۀ مذاب، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.

محصولات شیشه‌ای به‌روش دمیدن آزاد و یا به‌روش دمیدن در قالب، با فرم‌ها، انداز‌ه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شوند.

‌ امروزه، محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در ابعاد و فرم‌های متنوع‌ در استان تهران، شهرهای اصفهان، میمند فارس، قمصر کاشان و … تولید و عرضه می‌شود.

ازآنجا که محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مربوط به این محصولات به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.

شیشه‌گر فوتی درجه ۱ کسی است که با محصولات، تجهیزات و ابزارهای تولید و تکمیل محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده و مواد اولیۀ مورد مصرف کاملاً آشنا است و با توجه به اصول ایمنی و بهداشت شغلی، توانایی کار با ابزارهای شیشه‌گری فوتی، تلفیق آبگینه با سازه‌های فلزی/ آلیاژی، مات‌کاری اسیدی محصولات، شناهت و رفع عیب‌های محصولات را دارد و نسبت به مسائل اجتماعی و حقوقی و اصول بازاریابی و عرضۀ محصولات خود آگاه است.