فیلم آموزش جامع کپوبافی

فیلم آموزش جامع کپوبافی

در این فیلم که به‌صورت دوزبانه و دارای موسیقی و گفتار متن است، معرفی، پیشینه‌ی تاریخی، محصولات، نقش‌مایه‌ها، طرح‌ها، ترکیب‌بندی رنگی، مواد اولیه، ابزارها و فرآیند تولید انواع اصلی محصولات کپوی دزفول به‌صورت کاملاً علمی ارائه شده‌است.

فیلم جامع آموزش کپوبافی، تیتراژ

فیلم آموزش جامع کپوبافی، بخش ۱